Σελίδες

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu

Το Καταστατικό μας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΥΝΠΡΑΞΙΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
===================

Στο Μαρκόπουλο Μεσογείων σήμερα 6 Ιανουαρίου του έτους 2014, οι παρακάτω:
...............................................................................................................................
..............................................................................................................................
που υπογράφουμε στο τέλος, συμφωνούμε και συναποδεχόμαστε την ίδρυση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, το καταστατικό της οποίας έχει ως εξής:ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1. Συνιστάται Αστικός Συνεταιρισμός Κοινωνικού Σκοπού περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Σύνπραξις Μαρκόπουλου – Πόρτο Ράφτη» και το διακριτικό τίτλο «Συν+πραξις Μεσογαίας ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4019/2011 «Περί Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων» όπως ισχύει σήμερα.
2. Η συνιστώμενη με το παρόν Κοιν.Σ.Επ. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και έχει εμπορική ιδιότητα.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ
1. Έδρα του συνεταιρισμού ορίζεται ο Δήμος Μαρκόπουλου Μεσογείων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
2. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, ο συνεταιρισμός μπορεί, για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ
1. Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών αναγκών και προτεραιοτήτων.
2. Ειδικότερα, σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.
Για την ευόδωση των σκοπών του ο Συνεταιρισμός μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορικού, μεταφορικού, τουριστικού, οικοδομικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.
Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:
α) Παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία χονδρική και λιανική προϊόντων πρωτογενούς αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα.
β) Τυποποίηση, μεταποίηση και εμπορία χονδρική και λιανική προϊόντων πρωτογενούς τομέα και προϊόντων δευτερογενούς παραγωγής, καθώς και έκδοση και εμπορία έργων πνευματικού περιεχομένου και γενικότερα οποιεσδήποτε δραστηριότητες αποφασιστούν από τη Γενική Συνέλευση.
γ) Διάθεση χώρου πώλησης προϊόντων πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, με έμφαση την τοπική παραγωγή.
δ) Διοργάνωση εκπαιδευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
ε) Δομή συλλογής ανακυκλούμενων απορριμμάτων και κομποστοποίησης οργανικών απορριμμάτων καθώς και εμπορίας τους.
στ) Δημιουργία και οργάνωση χώρων συνεύρεσης, εστίασης και ψυχαγωγίας των μελών, αλλά και για ευρύτερη εμπορική εκμετάλλευση αυτών.
ζ) Εισαγωγές – εξαγωγές εμπορευμάτων και προϊόντων.
3. Οι σκοποί και η λειτουργία του Συνεταιρισμού διέπονται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:
α) την προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα,
β) την πρόταξη του άτομου και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου,
γ) τη χρησιμοποίηση των κερδών του για την ανάπτυξη της απασχόλησης και την διεύρυνση των εργασιών του,
δ) την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης,
ε) την ενίσχυση των κοινωνικών δομών και των κοινωνικών παραγωγικών δικτύων, καθώς και της ισότητας, και της ειρηνικής συνύπαρξης όλων των κοινωνικών ενοτήτων που συνθέτουν την κοινότητα.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Για την επίτευξη του σκοπού του ο Συνεταιρισμός μπορεί:
α) Να υποστηρίζει με εθελοντική προσφορά εργασίας τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού.
β) Να προμηθεύεται και διαθέτει προς πώληση κάθε είδους προϊόντα και αγαθά.
γ) Να παρέχει υπηρεσίες στα μέλη του και προς τρίτους.
δ) Να εκτελεί για λογαριασμό τρίτων, ιδιαίτερα αντίστοιχων κοινωνικών οργανώσεων, κάθε είδους νόμιμο έργο στη βάση της ειλικρινούς αλληλεγγύης (προμηθευτικό, μεταφορικό κλπ.).
ε) Να συμμετέχει σε κάθε είδους κοινωνική επιχείρηση, εφόσον η συμμετοχή αυτή επιτρέπεται από τις ειδικές κατά περίπτωση διατάξεις, όπως ενδεικτικά σε: Εθνικές και Ευρωπαϊκές Οργανώσεις του ιδίου Σκοπού, Κοινοπραξίες, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, Ανώνυμες Εταιρείες και Δημοτικές Επιχειρήσεις.
στ) Να συμμετέχει σε αναπτυξιακά προγράμματα, σε επιδοτούμενα προγράμματα ή να συμμετέχει με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες στην πραγματοποίησή ταυτόσημων ή ομοειδών σκοπών και να συνεργάζεται μέσω κοινοπραξιών ή προγραμματικών συμβάσεων με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρείες ή άλλες ενώσεις κάθε τύπου, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη δραστηριοτήτων συναφών με αυτές του παρόντος συνεταιρισμού.
ζ) Να αναπτύσσει στα πλαίσια της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας κάθε δραστηριότητα στην οποία μπορεί να ανταποκριθεί και συντελεί στην ωφέλεια των μελών του από τη συλλογική προμήθεια καταναλωτικών αγαθών, προερχομένων ιδιαίτερα από την τοπική και εγχώρια παραγωγή, καθώς και υπηρεσιών που ιδίως παρέχονται από συνεργατικές   μορφές της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.
η) Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, που εγκρίνεται είτε από την Γ.Σ., είτε διαδικτυακά από το 1/3 των μελών, ο Συνεταιρισμός μπορεί για την υγιή ανάπτυξη του να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα ή καταστήματα πώλησης οπουδήποτε.
θ) Να επιμορφώνει, εκπαιδεύει και πληροφορεί για την συνεταιριστική παιδεία και την κοινωνική οικονομία, μέσω κατάρτισης και εκτέλεσης σχετικών προγραμμάτων.
ι) Να οργανώνει συναντήσεις, σεμινάρια, δημόσιες συζητήσεις με θέμα την κοινωνική οικονομία και τις παραμέτρους της.
ια) Να ενημερώνει το κοινό για την φύση και τις δυνατότητες του συνεργατισμού, της κοινωνικής οικονομίας και τα ωφελήματα που προσφέρουν.
ιβ) Να εκδίδει έντυπα και περιοδικά και να προωθεί τους σκοπούς του μέσω ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης και του internet.
ιγ) Να στελεχώνεται με το κατάλληλο επιστημονικό και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό και να εξοπλίζεται με τα απαραίτητα για την λειτουργία του τεχνικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια του Συνεταιρισμού είναι απεριόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΄
ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ –
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΜΕΛΗ
1. Η συμμετοχή στο Συνεταιρισμό είναι ανοιχτή χωρίς διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων κλπ. Η είσοδος νέου μέλους γίνεται μετά από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, καταβολή της καθορισμένης μερίδας και εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Το μέλος χάνει την ιδιότητά του μετά από οικειοθελή αποχώρηση, αποβολή του από το Συνεταιρισμό ή θάνατο.
Μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα τα οποία αποδέχονται και υποστηρίζουν τους σκοπούς του Συνεταιρισμού καθώς και οι εργαζόμενοι σ’ αυτόν.
Μέλη του συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα που δεν τελούν υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και είναι διαχειριστές της περιουσίας τους.
2. Στην περίπτωση των αλλοδαπών, για να γίνουν μέλη του συνεταιρισμού θα πρέπει να διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
3. Δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού φυσικά πρόσωπα τα οποία μετέχουν σε άλλη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, η οποία έχει τον ίδιο σκοπό και εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
1. Για την εγγραφή μέλους στο Συνεταιρισμό, μετά τη σύστασή του, απαιτείται, μαζί με την αγορά της συνεταιριστικής μερίδας σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ.3 του άρθρου 9 και υποβολή γραπτής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο προς τη Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποφασίζει για την αποδοχή της στην πρώτη της συνεδρίαση.
2. Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από την πρώτη Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα μετά την αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η ιδιότητα του μέλους του Συνεταιρισμού αποκτάται από τον χρόνο λήψης της απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής για την αποδοχή της αίτησης.
3. Η συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων και η ανάδειξή τους στα όργανα μπορεί να γίνει μόνο μετά την αποδοχή έγκρισης της εγγραφής από τη Γενική Συνέλευση. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για την αποδοχή ή μη των αιτήσεων εγγραφής των νέων μελών που δεν έχουν γίνει δεκτές από τη Διοικούσα Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν, εφόσον υποβάλουν γραπτή δήλωση προς τη Διοικούσα Επιτροπή δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους, δηλαδή ως τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.
2. Μέλος του Συνεταιρισμού διαγράφεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, στην περίπτωση που προβεί σε σοβαρή παράβαση των υποχρεώσεών που προκύπτουν από το Ν. 4019/2011 και το καταστατικό και η συμπεριφορά του βλάπτει τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού. Η διαγραφή, στην περίπτωση απουσίας του μέλους από τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, γνωστοποιείται με την κοινοποίηση προς αυτό αποσπάσματος της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που περιέχει υποχρεωτικά τους λόγους διαγραφής. Μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, το μέλος που διαγράφεται μπορεί να προσβάλει την απόφαση ενώπιον του αρμόδιου κατά τόπον Μονομελούς Πρωτοδικείου. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται από την ημέρα δημοσίευσης της τελεσίδικης απόφασης που απορρίπτει την προσφυγή ή από την ημέρα που έληξε άπρακτη η προθεσμία προσφυγής.
3. Στα αποχωρούντα ή διαγραφόμενα, κατά τα ανωτέρω, μέλη αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα, που εισέφεραν το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την έγκριση του ισολογισμού της χρήσης, μέσα στην οποία έγινε η αποχώρηση ή η διαγραφή, ενώ με την επιστροφή εκκαθαρίζεται η σχέση του Συνεταιρισμού με το μέλος χωρίς αυτό να έχει αξίωση επί της περιουσίας που έχει σχηματιστεί.
4. Σε περίπτωση θανάτου μέλους του συνεταιρισμού, η συνεταιριστική μερίδα δεν κληρονομείται ούτε κληροδοτείται. Ο συνεταίρος που απεβίωσε, διαγράφεται στο τέλος της χρήσης. Οι κληρονόμοι του δεν αποκτούν την ιδιότητα του συνεταίρου. Τους αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα που κατέβαλε ο κληρονομούμενος κατά τον χρόνο εγγραφής του, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α) Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και να συνεργάζονται στη λειτουργία του Συνεταιρισμού και να απέχουν από ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντά του.
β) Να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού του Συνεταιρισμού, να ακολουθούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικούσας Επιτροπής και να προστατεύουν τα συμφέροντά του.
2. Τα μέλη ευθύνονται για τα χρέη του Συνεταιρισμού έναντι των τρίτων, ο καθένας εις ολόκληρον και μέχρι του ποσού της συνεταιριστικής του μερίδας.
3. Κάθε νέο μέλος υποχρεούται να καταβάλει εκτός από το ποσό της μερίδας του και τυχόν εισφορά που έχει αποφασιστεί από την Γ.Σ. για την τρέχουσα περίοδο.
4. Ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. των μελών με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων, εφόσον συγκροτείται απαρτία, είναι δυνατό να προβλέπεται ειδική εισφορά των μελών για την κάλυψη ζημιών του Συνεταιρισμού ή την αγορά περιουσιακών στοιχείων. Δεν προβλέπονται εισφορές για τις προαιρετικές μερίδες.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα μίας (1) ψήφου, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν, καθώς και δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται υπό τους όρους του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου.
2. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ζητεί πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού και να λαμβάνει, με δικά του έξοδα, αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπή καθώς και του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης.
3. Τα μέλη του Συνεταιρισμού μπορεί να είναι εργαζόμενοι σ΄ αυτόν, να αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία και να έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία.
4. Η συμμετοχή των μελών στα όργανα του Συνεταιρισμού και στις Επιτροπές που συστήνουν η Γ.Σ. των μελών ή η Δ.Ε. είναι εθελοντική και δεν προβλέπεται για το έργο τους αποζημίωση, με την εξαίρεση της παραγράφου 8, του άρθρου 23.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΠΟΡΟΙ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι του Συνεταιρισμού αποτελούνται από:
1. Το ιδρυτικό κεφάλαιο και το κεφάλαιο που προκύπτει από την διάθεση νέων συνεταιριστικών μερίδων.
2. Έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων του και την εκμετάλλευση των περιουσιακών του στοιχείων.
3. Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς, ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β΄ βαθμού και έσοδα από άλλα προγράμματα, με την προϋπόθεση της αποδοχής από την Διοικούσα Επιτροπή.
4. Κεφάλαια από κληροδοτήματα, δωρεές τρίτων και παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων, με την προϋπόθεση της αποδοχής από την Διοικούσα Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ
1. Κάθε μέλος εγγράφεται τουλάχιστον με μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα το ύψος της οποίας ορίζεται δια του παρόντος σε τριάντα ευρώ (30€).
2. Τα ιδρυτικά μέλη και όσα στο μέλλον εγγραφούν, υποχρεούνται να εισφέρουν, με την άμεση καταβολή μετρητών, το ποσό που αντιστοιχεί στην υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα τους για την κατά νόμο καταχώριση του συνεταιρισμού ή την εγγραφή τους αντιστοίχως.
3. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερες συνθήκες, μπορεί να εγγραφεί μέλος, κατ’ εξαίρεση χωρίς τη καταβολή του ποσού που απαιτείται για την συνεταιριστική μερίδα.
4. Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλα τα μέλη του συνεταιρισμού.
5. Εκτός από την υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου, κάθε μέλος επιτρέπεται να αποκτήσει έως πέντε (5) προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Η αξία κάθε προαιρετικής μερίδας είναι ίση με την αξία της υποχρεωτικής, (ήτοι τριάντα ευρώ) και το ισόποσο αυτών καταβάλλεται από τα μέλη μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημέρα που θα δηλώσουν εγγράφως στη Διοικούσα Επιτροπή ότι επιθυμούν την απόκτηση προαιρετικών μερίδων.
6. Η μεταβίβαση συνεταιριστικής μερίδας μέλους γίνεται μόνο σε νέο μέλος εγγράφως ύστερα από συναίνεση της Διοικούσας Επιτροπής η οποία είναι υποχρεωτική, εφόσον στο πρόσωπο του νέου μέλους συντρέχουν οι όροι που απαιτούνται για την είσοδό του ως μέλους. Η προαιρετική συνεταιριστική μερίδα μπορεί να μεταβιβάζεται ελεύθερα χωρίς άδεια της Διοικούσας Επιτροπής σε άλλο μέλος του Συνεταιρισμού. Όλες οι μεταβιβάσεις συνεταιριστικών μερίδων καταχωρούνται στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.
7. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση για χρέη των μελών προς τρίτους, η συνεταιριστική μερίδα και τα προϊόντα της παραγωγής των μελών από την παράδοσή τους στο Συνεταιρισμό για πώληση, διάθεση, μεταποίηση και επεξεργασία. Επίσης δεν επιτρέπεται η κατάσχεση εις χείρας του Συνεταιρισμού ως τρίτου, χρημάτων που έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύματα ως δάνειο για λογαριασμό μέλους του και απαιτήσεων για παροχές σε είδος του Συνεταιρισμού προς τα μέλη του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Η Δομή και η Λειτουργία του Συνεταιρισμού εφαρμόζουν την συνεργατική-συνεταιριστική δημοκρατική αρχή «ένα πρόσωπο-μια ψήφος». Η διοίκηση και ο έλεγχος του Συνεταιρισμού είναι υπόθεση των μελών του. Η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) και το Εποπτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) εκλέγονται και ανακαλούνται από τη Γενική Συνέλευση. Την πορεία του διετούς και του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου, που υποβάλλει η Δ.Ε. και εγκρίνει η τακτική Γ.Σ., παρακολουθεί αδιάλειπτα το Ε.Σ.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού, δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά το Συνεταιρισμό και έχει την εποπτεία και τον έλεγχο του οργάνου της Διοίκησης.
Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τα μέλη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται :
α) Η τροποποίηση του Καταστατικού.
β) Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση του Συνεταιρισμού.
γ) Η έγκριση ή η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.
δ) Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με τους σκοπούς του, ιδίως της από κοινού παροχής αγαθών και υπηρεσιών με άλλους κοινωνικούς συνεταιρισμούς.
ε) Η έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης.
στ) Η εκλογή και απαλλαγή από κάθε ευθύνη της Διοικούσας Επιτροπής και του Εποπτικού Συμβουλίου, καθώς και των αντιπροσώπων σε Ενώσεις, καθώς και η οποιαδήποτε παύση των μελών της Διοικούσας Επιτροπής και του Εποπτικού Συμβουλίου.
ζ) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση εκτάκτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων.
η) Η έγκριση συμμετοχής του Συνεταιρισμού σε Κοινοπραξίες, ή Ενώσεις Συνεταιρισμών ανώτερου βαθμού και η αποχώρησή του.
3. Η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού απαρτίζεται από όλα τα μέλη του, που συνέρχονται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση. Τα μέλη μετέχουν και ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως. Όλα τα μέλη μετέχουν στις συνελεύσεις και ψηφίζουν με μία (1) ψήφο το καθένα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, ύστερα από πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής και μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης.
2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα, όποτε τη συγκαλέσει η Διοικούσα Επιτροπή ή εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, με συγκεκριμένο θέμα, προς τη Διοικούσα Επιτροπή από το Εποπτικό Συμβούλιο ή το ένα πέμπτο (1/5) των μελών του Συνεταιρισμού.
3. Αν η Διοικούσα Επιτροπή αρνείται τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης παρά το αίτημα του ενός πέμπτου (1/5) των μελών, τα μέλη αυτά έχουν το δικαίωμα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση.
4. Η πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής αναγράφει τον τόπο, την ημέρα, την ώρα που θα συνέλθει η Συνέλευση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, με κάθε πρόσφορο μέσο που θα αποφασίσει η Διοικούσα Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΑΠΑΡΤΙΑ
1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον μέλη του Συνεταιρισμού.
2. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες, χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των μελών του Συνεταιρισμού (εφόσον το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον σε 2 μέλη).
3. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όσα μέλη και αν παρίστανται, όχι όμως λιγότερα από επτά (7) (η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που ο συνολικός αριθμός της Κοιν.Σ.Επ. το επιτρέπει).
4. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή του σκοπού ή της έδρας του Συνεταιρισμού, τη μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας, τον αποκλεισμό του συνεταίρου, την παράταση, τη διάλυση, την αναβίωση, τη συγχώνευση του συνεταιρισμού, τη μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών, την ανάκληση και την αντικατάσταση μελών της Διοικούσας Επιτροπής και του Εποπτικού Συμβουλίου και την τροποποίηση του καταστατικού, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) των μελών και στην περίπτωση επαναληπτικής Συνέλευσης όταν είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον μέλη. Στα θέματα του άρθρου αυτού απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των μελών που συγκροτούν την απαρτία της γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγονται από τα μέλη ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Συνέλευσης. Έως την εκλογή του Προέδρου τα καθήκοντά του ασκεί ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ή αν αυτός απουσιάζει ο Αντιπρόεδρος, ή άλλο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής ή αν δεν παρευρίσκεται κανένα, ένα μέλος του Συνεταιρισμού που υποδεικνύεται από τη Συνέλευση.
2. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης και ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
1. Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, μετά από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής.
2. Αν παρίσταται το σύνολο των μελών, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Στην περίπτωση αυτή η συζήτηση για τα θέματα αυτά αναβάλλεται υποχρεωτικά αν το ζητήσει το ένα εικοστό (1/20) των μελών αλλά όχι λιγότερα από τρία (3) μέλη.
3. Στη Συνέλευση μπορεί να παρίσταται αντιπρόσωπος Συνεταιριστικής Οργάνωσης ανωτέρου βαθμού.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
1. Η λήψη αποφάσεων γίνεται με ψηφοφορία, η οποία πραγματοποιείται με ανάταση του χεριού, εκτός αν το ένα τέταρτο (1/4) των παρόντων μελών ζητήσει να γίνει η ψηφοφορία με ονομαστική κλήση ή με ψηφοδέλτια, οπότε εφαρμόζεται ο τρόπος που ζητήθηκε. Δεν επιτρέπεται η λήψη αποφάσεων '' δια βοής''.
2. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν παροχή εμπιστοσύνης, απαλλαγή από ευθύνη, έγκριση απολογισμού και ισολογισμού και για προσωπικά θέματα, η ψηφοφορία είναι μυστική και διεξάγεται την ίδια μέρα της Γενικής Συνέλευσης και μετά το τέλος της συζήτησης των θεμάτων.
3. Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής και του Εποπτικού Συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους.
4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των ψηφισάντων μελών. Στα θέματα στης παραγράφου 4 του άρθρου 15 απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συνεταιρισμού.

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που αντίκεινται στο Ν.4019/2011, στο Ν.1667/1986 όπως ισχύει ή στο Καταστατικό του Συνεταιρισμού, είναι άκυρες και εξαρχής δεν παράγουν έννομο αποτέλεσμα.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως προσβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου που αποφασίζει με τη διαδικασία των άρθρων 682επ. Κ.Πολ.Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Τη διοίκηση του Συνεταιρισμού ασκεί η Διοικούσα Επιτροπή η οποία αποτελείται από τουλάχιστον επτά (7) τακτικά μέλη και πέντε αναπληρωματικά που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.
2. Η διάρκεια της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής είναι δύο χρόνια και μπορεί να παρατείνεται, το πολύ για τρεις (3) μήνες από τη λήξη της, εντός των οποίων θα πρέπει να συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μελών για την εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής.
3. Η Διοικούσα Επιτροπή μετά την εκλογή της συνέρχεται με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Ταμία και Γραμματέα.
4. Η Διοικούσα Επιτροπή μέσα σε ένα (1) μήνα πρέπει να δηλώσει την εκλογή της για καταχώριση στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Η Διοικούσα Επιτροπή του Συνεταιρισμού εκλέγεται, μετά από μυστική ψηφοφορία, από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το δεύτερο (2ο) έτος από την εκλογή της προηγουμένης.
2. Η εκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής και του Εποπτικού Συμβουλίου γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, αποκλειομένων των συνδυασμών, και υποψηφιότητες οι οποίες αναγράφονται με αλφαβητική σειρά. Τα μέλη μπορούν να ψηφίζουν υποψηφίους μέχρι το 20% του αριθμού των εκλεγομένων, με σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο όνομα κάθε υποψήφιου. Ψηφοδέλτια, που δεν έχουν σταυρό προτίμησης είναι λευκά. Ψηφοδέλτια που έχουν σταυρούς περισσότερους από το 20% του αριθμού των συμβούλων που εκλέγονται, είναι άκυρα. Η σειρά των εκλεγομένων συμβούλων, καθώς και των αναπληρωματικών, προκύπτει από τον αριθμό των σταυρών που έλαβαν, αρχίζοντας από τον πρώτο σε σταυρούς. Οι μη εκλεγέντες είναι  επιλαχόντες.
3. Οι εκλογές διενεργούνται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Συνέλευση.
4. Τα Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, μέλη του Συνεταιρισμού, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 22ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να εκλέγει μέλη αυτής σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από τη Διοικούσα Επιτροπή γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα για καταχώρηση στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας και ανακοινώνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών της Διοικούσας Επιτροπής, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση του Συνεταιρισμού και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Η Διοικούσα Επιτροπή διοικεί και εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείρισή του, πλην αυτών που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Η Διοικούσα Επιτροπή φροντίζει να συγκροτήσει τις Ομάδες Εργασίας για κάθε δραστηριότητα του συνεταιρισμού και την Επιτροπή Ταμείου και επιβλέπει τη λειτουργία τους.
3. Συντάσσει και ανακοινώνει, μέσω διαδικτύου, κάθε τρίμηνο τα αποτελέσματα του συνεταιρισμού, όπου γίνεται σύγκριση στόχων – αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση απόκλισης προτείνονται λύσεις, που μπαίνουν σε διαδικτυακή ψηφοφορία και εγκρίνονται κατά πλειοψηφία, με την προϋπόθεση της συμμετοχής σ’ αυτήν τουλάχιστον του 1/3 των μελών του συνεταιρισμού. Αν η απόκλιση θεωρηθεί σοβαρή, τότε μπορεί να συγκληθεί Γενική Συνέλευση, με την απαίτηση της Διοικούσας Επιτροπής ή του 1/5 των μελών του συνεταιρισμού.
4. Στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση,  υποβάλλει τριετές και ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο, που εγκρίνει η Γ.Σ.
5. Μπορεί να έρθει σε αμοιβόμενη επαγγελματική συμφωνία με οποιονδήποτε, μέλος ή μη του συνεταιρισμού, προκειμένου να εξυπηρετήσει κατά το δυνατόν καλύτερα τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού.
6. Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής οφείλουν να καταβάλλουν κατά τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού την ίδια επιμέλεια που καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις και φέρουν κάθε ευθύνη για την τήρηση των περιορισμών, του προς εκπροσώπηση δικαιώματος, που θέτει το καταστατικό ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
7. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες της σε ένα ή περισσότερα μέλη της ή και σε υπαλλήλους του Συνεταιρισμού, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα και πρόσκαιρα κωλύεται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από ένα (1) μήνα μέσα σε μία διαχειριστική χρήση. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν δύνανται να ληφθούν αποφάσεις οικονομικού περιεχομένου, άλλως αποφάσεις που επιβαρύνουν οικονομικά τον Συνεταιρισμό. Σε αντίθετη περίπτωση οι αποφάσεις αυτές είναι απολύτως άκυρες και δεν δεσμεύουν τον Συνεταιρισμό τόσο έναντι των μελών του, όσο και έναντι τρίτων.
8. Το αξίωμα του μέλους της Διοικούσας Επιτροπής είναι τιμητικό και άμισθο. Κατ΄ εξαίρεση, στα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να παρέχεται αποζημίωση για την κάλυψη εξόδων που γίνονται για λογαριασμό του συνεταιρισμού και εφόσον υφίστανται οι σχετικές οικονομικές προϋποθέσεις. Η αποζημίωση αυτή δεν αποτελεί μισθό ούτε δημιουργεί δικαιώματα ή αξιώσεις από τις διατάξεις της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Η Διοικούσα Επιτροπή συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία (1) φορά το μήνα, με γραπτή πρόσκληση σε συγκεκριμένη ημέρα και συγκεκριμένα θέματα ημερήσιας διάταξης που καθορίζονται από κοινού. Θέματα ημερήσιας διάταξης μπορούν να προταθούν και από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.
2. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει εκτάκτως όταν τη συγκαλέσει ο Πρόεδρος της ή όποτε κριθεί αναγκαίο και ζητηθεί από το 1/3 των μελών της.
3. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος αδρανεί παρά την αναγκαιότητα, η σύγκλιση διενεργείται από οποιοδήποτε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 25ο
ΑΠΑΡΤΙΑ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Η Διοικούσα Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται το 50%+1 τουλάχιστον των μελών της. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εκπροσώπηση μέλους δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις καταχωρούνται από το Γραμματέα στο βιβλίο Πρακτικών της Διοικούσας Επιτροπής και στην ειδική θέση στο διαδίκτυο.
2. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις, ούτε έχει δικαίωμα ψήφου όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν άμεσα αυτό, σύζυγο ή συγγενή πρώτου βαθμού.
3. Όλες οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής για να ισχύσουν θα πρέπει να δημοσιευτούν στην ειδική θέση της ιστοσελίδας του συνεταιρισμού στο διαδίκτυο. Σε αντίθετη περίπτωση είναι άκυρες.

ΑΡΘΡΟ 26
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το εποπτικό συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη και εκλέγεται με όμοιο τρόπο όπως και η Διοικούσα Επιτροπή. Η διάρκεια της θητείας του είναι ίδια με της Διοικούσας Επιτροπής. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει και στο διοικητικό και στο εποπτικό συμβούλιο. Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής και του Εποπτικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να έχουν μεταξύ τους συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού.
Με πρόσκληση του/της συμβούλου που πλειοψήφησε το εποπτικό συμβούλιο συνέρχεται και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον/την πρόεδρο, τον/την αντιπρόεδρο, τον/την γραμματέα, και τα άλλα μέλη του, που έχουν την ευθύνη για καθήκοντα που προβλέπει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Συνεταιρισμού.
Το εποπτικό συμβούλιο ελέγχει τις πράξεις της Διοικούσας Επιτροπής, της Επιτροπής Ταμείου και των Ομάδων Εργασίας και την τήρηση των διατάξεων του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης.
Το εποπτικό συμβούλιο παρακολουθεί αδιάλειπτα την πορεία του τριετούς και του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου. Έχει δικαίωμα και καθήκον να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείων του συνεταιρισμού, να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού. Για τη διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου μπορεί να διορίσει έως τρεις ειδικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες.
Το εποπτικό συμβούλιο αν διαπιστώσει παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης ή παρατυπίες ως προς τη διαχείριση, υποδεικνύει στο διοικητικό συμβούλιο την επανόρθωση τους και συγκαλεί τη γενική συνέλευση, όταν θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρές παραβάσεις ή παρατυπίες που μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού.

ΑΡΘΡΟ 27
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
Η Επιτροπή Ταμείου (ΕΤΑ) αποτελείται από πέντε (5) μέλη και τον Ταμία της Διοικούσας Επιτροπής, ο οποίος και προΐσταται. Τα μέλη της Επιτροπής Ταμείου προτείνονται και ψηφίζονται από τις Ομάδες Εργασίας (ΟΜΕ) και βέβαια δεν συμμετέχουν σε άλλη επιτροπή. Η θητεία της είναι ετήσια. Αποστολή της ΕΤΑ είναι η διαχείριση όλων των οικονομικών του συνεταιρισμού. Πιο συγκεκριμένα:
α) Φροντίζει για την είσπραξη των διαφόρων οφειλών των μελών του Συνεταιρισμού προς αυτόν και κάθε οφειλής γενικά προς τον Συνεταιρισμό.
β) Ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή, σύμφωνα με ένταλμα υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Διοικούσας Επιτροπής. Επίσης εκτελεί και τις πληρωμές για την μισθοδοσία των υπαλλήλων του συνεταιρισμού, η οποία έχει εγκριθεί από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Διοικούσας Επιτροπής.
γ) Εκτελεί κάθε σχετική προς την Υπηρεσία του απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής.
δ) Φυλάσσει το περιεχόμενο του Ταμείου,  τα χρηματόγραφα και τα αποδεικτικά έγγραφα.
ε) Συντάσσει τις μηνιαίες καταστάσεις του Ταμείου και καταρτίζει με τον Λογιστή ή τον Γραμματέα τον ετήσιο Ισολογισμό.
στ) Δίνει όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο.
ζ) Καταθέτει σε λογαριασμό καταθέσεων του Συνεταιρισμού στο Υποκατάστημα Τράπεζας με την οποία συναλλάσσεται ο Συνεταιρισμός, κάθε ποσό που υπερβαίνει τις τρέχουσες ανάγκες του Συνεταιρισμού μέχρι το ποσό των χιλίων (1000,00) ευρώ,  το οποίο μπορεί να προσαυξάνεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, μέχρι το διπλάσιο.
η) Η Επιτροπή Ταμείου είναι υπεύθυνη για τις επενδύσεις που θα γίνουν για την επέκταση ήδη υφιστάμενων δραστηριοτήτων ή την δημιουργία καινούριων. Σε κάθε περίπτωση αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται και σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, τις υποβάλλει στη Διοικούσα Επιτροπή. Σε περίπτωση έγκρισης από τη Διοικούσα Επιτροπή, τότε το θέμα έρχεται στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά για το θέμα με απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων μελών.
θ) Όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής Ταμείου για να ισχύσουν θα πρέπει να δημοσιευτούν στην ειδική θέση της ιστοσελίδας του συνεταιρισμού στο διαδίκτυο. Σε αντίθετη περίπτωση είναι άκυρες.

ΑΡΘΡΟ 28ο
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ
Οποιοδήποτε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής, του Εποπτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ταμείου θέσει υποψηφιότητα για αυτοδιοικητικές ή βουλευτικές εκλογές, πρέπει να παραιτηθεί πριν την επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΄
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΒΙΒΛΙΑ

ΑΡΘΡΟ 29ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Η Διαχειριστική Χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει τη 1η Ιανουαρίου και λήγει τη 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 30ο
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
1. Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης η Διοικούσα Επιτροπή συντάσσει τον Ισολογισμό, το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και την Έκθεση Διαχείρισης, τα οποία υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση.
2. Ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης και η Έκθεση Διαχείρισης της Διοικούσας Επιτροπής πρέπει να είναι στη διάθεση των μελών του Συνεταιρισμού δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Η Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται να αποστείλει τον Ισολογισμό και το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έγκρισης τους από τη Γενική Συνέλευση, στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 31ο
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
1. Τα κέρδη του Συνεταιρισμού δε διανέμονται στα μέλη του, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι εργαζόμενοι και αποφασίσει γι αυτό η Γενική Συνέλευση.
2. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό αποθεματικού, ενώ δεν διατίθεται μέρος αυτών για τους εργαζόμενους, εκτός αν αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση, οπότε μπορεί να διανεμηθεί σε αυτούς μέχρι το 35% των κερδών, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν. 4019/2011 και τα υπόλοιπα διατίθενται για τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
3. Αν στο τέλος κάποιας χρήσης προκύψει ζημία, αυτή καλύπτεται από το αποθεματικό. Αν και πάλι δεν καλύπτεται η προκύπτουσα ζημία, η Διοικούσα Επιτροπή συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση για την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα μέλη του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με την παράγραφο (ζ) του άρθρου 13.

ΑΡΘΡΟ 32ο
ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
1. Ο Συνεταιρισμός τηρεί τα βιβλία που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία και επιπλέον τηρεί:
α) Βιβλίο Μητρώου Μελών του Συνεταιρισμού στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά η ημερομηνία εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός των μερίδων και η αξία τους καθώς και η χρονολογία τυχόν διαγραφής των μελών.
β) Βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής.
δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου.
2. Τα βιβλία των παραγράφων 1α, 1β και 1γ, θεωρούνται πριν από τη χρήση τους από το Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΄
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33ο
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
1. Ο Συνεταιρισμός διαλύεται:
α) Αν διαγραφεί από το Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας μετά από απόφαση του Υπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης.
β) Αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των είκοσι (20).
γ) Λόγω τελεσίδικης απόφασης του κατά τόπον αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, αν διαπιστωθεί η παράβαση διατάξεων του Ν.4019/2011 οι οποίες αφορούν στη σύσταση και εγγραφή του Συνεταιρισμού στο οικείο Μητρώο.
δ) Αν λήξει ο χρόνος διάρκειάς του, όπως ορίζεται στο καταστατικό αυτό, εκτός αν αποφασισθεί προηγούμενα από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς του.
ε) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 18 του παρόντος.
στ) Αν κηρυχθεί σε πτώχευση.
2. Η διάλυση του Συνεταιρισμού καταχωρείται στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 34ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
1. Τη διάλυση του Συνεταιρισμού ακολουθεί η εκκαθάριση. Αν ο Συνεταιρισμός κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθείται η διαδικασία της εμπορικής νομοθεσίας. Η εκκαθάριση διενεργείται από τη Διοικούσα Επιτροπή ή σε περίπτωση που αυτή κρίνει αναγκαίο, από δύο εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Ο Συνεταιρισμός λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη διάλυσή του για όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη του Συνεταιρισμού. Αν απομένει μόνο παθητικό, οι εκκαθαριστές προβαίνουν στην περάτωση της εκκαθάρισης. Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει και ενεργητικό, ο Συνεταιρισμός αναβιώνει αυτοδίκαια και ως υπό εκκαθάριση εγγράφεται στα οικεία Μητρώα βάσει του άρθρου 791 ΚΠολΔ. Με το πέρας της εκκαθάρισης το υπόλοιπο δε διανέμεται, αλλά διατίθεται στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας.
2. Αν ο Συνεταιρισμός διαλύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς του ή λόγω της πτώχευσής του, η οποία όμως ανακλήθηκε ή περατώθηκε με συμβιβασμό, είναι δυνατή η αναβίωσή του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 14 και 17 του παρόντος, η οποία στη συνέχεια καταχωρείται στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.
3. Στην περίπτωση διάλυσης του Συνεταιρισμού για το λόγο που αναφέρεται στην παραγρ. 1 περίπτωση β' του άρθρου 29 του παρόντος, η αναβίωση είναι δυνατή, αν μέσα σε τρεις μήνες συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός μελών και ακολουθήσει μέσα σε ένα μήνα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται εκτάκτως για να αποφασίσει την αναβίωση του Συνεταιρισμού.
4. Στην περίπτωση αναβίωσης λογίζεται ότι ο Συνεταιρισμός δεν έχει ποτέ διαλυθεί. Η αναβίωση αποκλείεται όταν έχει αρχίσει η διάθεση του υπολοίπου στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35ο
Το Καταστατικό αυτό ρυθμίζει τα θέματα εκείνα που αξιώνει ο Νόμος 4019/2011 όπως ισχύει. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Νόμου 1667/1986 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 36ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή του Συνεταιρισμού αποτελείται από τους:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, που θα συγκληθεί αμέσως μετά την έκδοση της προσωρινής βεβαίωσης εγγραφής στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας.